Phó bản đơn

Hoan nghênh các Thí Chủ đã đến với Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại Việt Nam..
Phó bản đơn là nơi để các Thí Chủ thu thập EXP, trang bị, đá chế tạo, mảnh hồn đồng hành, ... Bấm chọn "Phó bản đơn" để tham gia

I/ Tăng trang bị:

Thu thâp được EXP, chân khí, đá chế tạo tím, đá tăng bậc trang bị, ...  Mỗi ngày mở 1 lần, có thể dùng 10 vàng để tạo lại

II/ Hàng Ma Lục

Thu thập được EXP, đá cường hòa, vàng khóa. Có 3 mức độ từ dễ đến khó: Thường, Ác mộng, Địa ngục.

III/ Phó bản EXP

Thu thập lượng lớn EXP. Có thể càn quét nhanh đến đợt hiện tại.

IV/ Phó bản đồng hành

Giống phó bản tăng trang bị. Nhưng thu thâp được EXP và rương đồng hành.

V/ Phó bản VIP

Dành cho VIP. Thu thập được: danh vọng, rương tiến cấp. Danh vọng dùng mua trong Tiệm Thần Bí -> Danh Vọng

Tây Du Chi Lộ - Webgame nhập ma Tây Du đầu tiên tại VN.

Bần Tăng Kính Bút!